Algemene voorwaarden schrijfjestuk.nl

 

Schrijfjestuk.nl, postadres De Patrijs 32, 5864 BV  MEERLO, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56742452, hierna ook te noemen gebruiker of Schrijfjestuk.nl.

 

Artikel 1 - Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Coachee: degene die deelneemt aan een coachingstraject.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Schrijfjestuk.nl.

Digitale schrijfcursus: cursus waarbij het contact via e-mail zal geschieden, met als doel het (verder) ontwikkelen van het schrijftalent van opdrachtgever.

Schrijfjestuk.nl: onder Schrijfjestuk.nl wordt verstaan de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Individuele coaching: een ontwikkeling met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een offerte.

Overeenkomst of opdracht: onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Schrijfjestuk.nl zich jegens opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten.

Schrijfcafé: bijeenkomst met als doel het plezier in het schrijven te bevorderen.

Workshops en cursussen: bijeenkomst(en) met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Schrijfjestuk.nl uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met de Schrijfjestuk.nl aangaat dan wel aan wie aan de Schrijfjestuk.nl een aanbieding doet.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte of dienst waarop Schrijfjestuk.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.     Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3.     Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Schrijfjestuk.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Slechts indien dat schriftelijk bij de overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend ter zake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Schrijfjestuk.nl en opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert

6.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden of situaties welke niet in deze algemene voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.     Indien Schrijfjestuk.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Schrijfjestuk.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

8.     Schrijfjestuk.nl is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3 - Aanbieding

1.     Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

2.     Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Schrijfjestuk.nl hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail door Schrijfjestuk.nl zijn bevestigd.

3.     De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum.

4.     Elke door Schrijfjestuk.nl opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

5.     De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Schrijfjestuk.nl bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door opdrachtgever bij de aanvraag.

6.     Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Schrijfjestuk.nl het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

1.     De overeenkomst tussen Schrijfjestuk.nl en opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Schrijfjestuk.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Schrijfjestuk.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 5 - Prijs- en tariefaanpassingen

1.     Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Schrijfjestuk.nl prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden worden aangepast.

2.     Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden, welke redelijkerwijs niet onder die vaste prijs kunnen vallen, worden de extra kosten separaat gefactureerd. Schrijfjestuk.nl zal opdrachtgever hierover vooraf op de hoogte stellen.

3.     Een verhoging van de prijzen en tarieven wordt schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit recht vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.

 

Artikel 6 - Uitvoering werkzaamheden

1.     Schrijfjestuk.nl zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

2.     De uitvoering van de werkzaamheden wordt in beginsel verzorgd vanuit (een van) de vestiging(en) van Schrijfjestuk.nl. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan, indien en voor zover dit schriftelijk overeengekomen is, plaatsvinden in het kantoor van opdrachtgever of in een andere locatie.

3.     Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Schrijfjestuk.nl al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:

a.     dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;

b.     dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Schrijfjestuk.nl noodzakelijk of nuttig acht;

c.     dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.

4.     Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Schrijfjestuk.nl het recht om derden in te schakelen.

5.     Voor zover door Schrijfjestuk.nl bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden.

Schrijfjestuk.nl is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Schrijfjestuk.nl is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Schrijfjestuk.nl, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van opdrachtgever op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

6.     Opdrachtgever vrijwaart Schrijfjestuk.nl tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Schrijfjestuk.nl gegeven opdracht.

7.     Brengt een derde, door doen of nalaten, aan opdrachtgever, klant van opdrachtgever, werknemer van opdrachtgever, kandidaat, coachee of overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover de opdrachtgever, klant, werknemer, kandidaat, coachee of overige persoon aansprakelijk.

8.     Schrijfjestuk.nl behoudt zich het recht voor, het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

 

Artikel 7 - Overmacht

1.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schrijfjestuk.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schrijfjestuk.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Schrijfjestuk.nl ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van

Schrijfjestuk.nl niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.

2.     Indien Schrijfjestuk.nl als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Schrijfjestuk.nl en indien de periode langer duurt dan één maand gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

3.     In dit geval van overmacht is opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

4.     In geval van overmacht behoudt Schrijfjestuk.nl het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

5.     Indien in het geval van overmacht opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, is opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Schrijfjestuk.nl, bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Schrijfjestuk.nl gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 8 - Individuele coaching

1.     Na een overeengekomen kennismakingsgesprek of een oriënterend gesprek (max. 1 uur) worden de kosten voor individuele coaching gefactureerd voor de duur van de sessie, tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren of sessies, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van opdrachtgever worden gemaakt c.q. gehouden of uitgevoerd.

2.     Met Schrijfjestuk.nl gesloten overeenkomsten in het kader van individuele coaching leiden voor

Schrijfjestuk.nl tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Schrijfjestuk.nl gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Schrijfjestuk.nl verlangd kan worden.

3.     Een individueel coachingstraject van Schrijfjestuk.nl is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.     Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verzet. Bij afzegging of verzetting door de coachee binnen 48 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt de sessie alsnog in rekening gebracht.

5.     Schrijfjestuk.nl behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht, zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9 - Schrijfsalon-sessie

1.     Bij een onvoldoend aantal inschrijvingen, heeft Schrijfjestuk.nl het recht det schrijfsalono-sessie te annuleren tot 5 werkdagen voor de beoogde datum. Schrijfjestuk.nl is dan slechts gehouden het inschrijfgeld geld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Schrijfjestuk.nl is uitgesloten.

2.     Schrijfjestuk.nl behoudt zich het recht voor de schrijfsalon-sessie kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 10 - Digitale schrijfcursus

1.     Een digitale cursus van Schrijfjestuk.nl is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk overeengekomen met Schrijfjestuk.nl.

2.     Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever van de cursus is niet mogelijk.

3.     Schrijfjestuk.nl behoudt zich het recht voor de digitale schrijfcursus kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 – Workshops en cursussen

1.     Met Schrijfjestuk.nl gesloten overeenkomsten in het kader van workshops en cursussen leiden voor Schrijfjestuk.nl tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Schrijfjestuk.nl gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Schrijfjestuk.nl verlangd kan worden.

2.     In geval van annulering door opdrachtgever van een overeengekomen workshop of cursus wordt, bij annulering binnen een maand, voordat workshop of cursus plaatsvindt, het volledige bedrag van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.

3.     Naast de annuleringskosten, beschreven in het vorige lid, kan Schrijfjestuk.nl eveneens aantoonbare feitelijk gemaakte kosten op opdrachtgever verhalen.

4.     Indien een workshop of cursus op verzoek van opdrachtgever in overleg met Schrijfjestuk.nl naar een andere datum wordt verplaatst, brengt Schrijfjestuk.nl hiervoor de volgende kosten in rekening:

a.     binnen een maand voordat de workshop of cursus plaatsvindt, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht evenals de meerkosten, welke door de verschuiving dienen te worden gemaakt;

b.     bij eerdere aankondiging worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht.

5.     Schrijfjestuk.nl behoudt zich het recht voor een workshop of cursus kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 - Beëindiging van de overeenkomst

1.   Schrijfjestuk.nl is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat zij jegens opdrachtgever gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, dan wel restitutie van enig door opdrachtgever betaald bedrag, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a.     Schrijfjestuk.nl van oordeel is dat een belangenconflict bestaat, is ontstaan of dreigt te ontstaan;

b.     opdrachtgever enige verplichting die uit hoofde van deze, dan wel een daaruit voortvloeiende, overeenkomst op hem rust, niet nakomt;

c.     opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie verstrekt of heeft verstrekt ter zake van alle zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom, naamsvermelding en social media code

1.     Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Schrijfjestuk.nl. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Schrijfjestuk.nl daartoe bevoegd.

2.     Schrijfjestuk.nl is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk van Schrijfjestuk.nl openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

3.     Indien Schrijfjestuk.nl dit nodig acht, zal opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Schrijfjestuk.nl en het jaar van de eerste openbaarmaking.

4.     Schrijfjestuk.nl mag de namen van haar opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft en dit bezwaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

5.     Indien opdrachtgever een uiting over Schrijfjestuk.nl doet in of op een publicatie, website, social media of overige media, dient opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Schrijfjestuk.nl:

a.     Transparantie; opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.

b.     Respect; indien opdrachtgever namens of over Schrijfjestuk.nl publiceert, dient hij hiervoor uitdrukkelijke aantoonbare toestemming van Schrijfjestuk.nl verkregen te hebben.

c.     Verantwoordelijk; opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.

d.     Professioneel; opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als opdrachtgever behouden wordt.

e.     Zekerheid; bij twijfel dient opdrachtgever Schrijfjestuk.nl te raadplegen.

f.       Bewustzijn; opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.     In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

2.     De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan de Schrijfjestuk.nl verstrekte informatie.

3.     De Schrijfjestuk.nl kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid Schrijfjestuk.nl ten aanzien van zakelijke klanten

1.     Schrijfjestuk.nl is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Schrijfjestuk.nl.

2.     In dat geval is Schrijfjestuk.nl slechts aansprakelijk voor directe schade. Schrijfjestuk.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Schrijfjestuk.nl bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Schrijfjestuk.nl bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3.     Indien er voor Schrijfjestuk.nl op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Schrijfjestuk.nl, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Schrijfjestuk.nl in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

4.     Indien de verzekeraar Schrijfjestuk.nl niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Schrijfjestuk.nl beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Schade waarvoor Schrijfjestuk.nl op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Schrijfjestuk.nl, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

6.     Schrijfjestuk.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Schrijfjestuk.nl is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

7.     Schrijfjestuk.nl is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

                     

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Schrijfjestuk.nl ten aanzien van consumenten

1.     Schrijfjestuk.nl is slechts aansprakelijk voor schade bij consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

2.     Schade waarvoor Schrijfjestuk.nl op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Schrijfjestuk.nl, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

3.     Schrijfjestuk.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Schrijfjestuk.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

4.     Schrijfjestuk.nl is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17 - Klachten

1.     Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door opdrachtgever bij Schrijfjestuk.nl schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. Schrijfjestuk.nl zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.

2.     Schrijfjestuk.nl zal zich inspannen om, een in overeenstemming met het vorige lid ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen.

3.     Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van opdrachtgever onverlet.

4.     Indien de klacht door Schrijfjestuk.nl gegrond wordt bevonden, is Schrijfjestuk.nl uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheden te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te opdrachtgevers keuze, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

Artikel 18 - Betaling

1.     Tenzij tussen opdrachtgever en Schrijfjestuk.nl schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen van Schrijfjestuk.nl te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

2.     Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Schrijfjestuk.nl schriftelijk kenbaar te maken.

3.     Schrijfjestuk.nl kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

4.     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.     Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

6.     Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Schrijfjestuk.nl betaling in termijnen verlangen.

7.     Schrijfjestuk.nl is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang opdrachtgever de aanbetaling niet voldaan heeft.

8.     Schrijfjestuk.nl is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.

9.     In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

10.   Schrijfjestuk.nl is, in gevallen als in lid 9 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens opdrachtgever. Hetgeen opdrachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

 

Artikel 19 - Invordering

1.     Indien opdrachtgever een zakelijke klant betreft en niet binnen de in deze algemene voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Schrijfjestuk.nl, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Schrijfjestuk.nl.

2.     Indien opdrachtgever een consument betreft en niet binnen de in deze algemene voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Schrijfjestuk.nl, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Schrijfjestuk.nl.

3.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Schrijfjestuk.nl moet maken als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever.

4.     Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.     De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

6.     Gedane betalingen door opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Schrijfjestuk.nl open staan.

7.     In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 20 - Overlijden van de opdrachtgever

In geval van overlijden van opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 

Artikel 21 - Geheimhouding

1.     Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Schrijfjestuk.nl zal haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.

2.     Bij Schrijfjestuk.nl berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Schrijfjestuk.nl zijn uitgebracht. Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die ter inzage aan Schrijfjestuk.nl zijn verstrekt.

3.     Schrijfjestuk.nl mag publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 22 - Communicatie via e-mail en social media

1.     Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

2.     Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 23 - Kennisneming algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van vijfentwintig juli tweeduizend veertien (25/07/2014) en liggen ter inzage ten kantore van Schrijfjestuk.nl.

2.     Deze algemene voorwaarden worden met de offerte aan opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.

3.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Schrijfjestuk.nl www.schrijfjestuk.nl.

 

Artikel 24 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Schrijfjestuk.nl en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Schrijfjestuk.nl en opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

 


Privacyverklaring van schrijfjestuk.nl

schrijfjestuk.nl, gevestigd aan De Patrijs 32, 5864 BV MEERLO (postadres) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.schrijfjestuk.nl De Patrijs 32, 5864 BV MEERLO . Ellen Kersten is de eigenaar/ondernemer en tevens functionaris gegevensbescherming van schrijfjestuk.nl Zij is te bereiken via schrijfjestuk @ gmail.com

Persoonsgegevens die schrijfjestuk.nl verwerkt
schrijfjestuk.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer/doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-
Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (optioneel)
- E-mailadres
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schrijfjestuk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Schrijfjestuk.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geen 'Geautomatiseerde besluitvorming'
Schrijfjestuk.nl neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat daarbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schrijfjestuk.nl) tussen zit)


Schrijfjestuk.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website schrijfjestuk.nl en e-mailadres schrijfjestuk @ gmail.com. De website en het e-mailadres dienen om het aanbod van schrijfjestuk.nl kenbaar te maken door middel van teksten en foto's. Standaard worden er door de website schrijfjestuk.nl alleen cookies gebruikt die strik noodzakelijk zijn en waarvoor u geen toestemming gevraagd hoeft te worden. Hieronder leest u mee daarover.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij inschrijving voor een cursus of workshop worden uw voor- en achternaam, en uw e-mailadres gevraagd om uw aanmelding rond te kunnen maken. en om contact te kunnen hebben over uw deelname.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schrijfjestuk.nl verstrekt géén persoonsgegevens aan derden. Alleen in het geval dat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
schrijfjestuk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schrijfjestuk.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schrijfjestuk @ gmail.com (zonder spaties).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

schrijfjestuk.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
schrijfjestuk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schrijfjestuk @ gmail.com (zonder spaties).-

© 2024 Ellen Kersten. Alle rechten voorbehouden.